Donate
Donate

Share

Gigantic Soup Dumplings Have Arrived In The East Village

XL Xiao Long Bao<br>


Handmade soup dumpling<br>


Vegetarian Jiaozi<br>Qihui Guan<br>


That's a BFD (big fucking dumpling)<br>

Qihui Guan and her son Yuan Lee<br>